La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Pașaportul raionului

P A Ş A P O R T U L

unităţii administrativ – teritoriale raionul Rîşcani

1. Geografia şi organizarea administrativ – teritorială

Raionul Rîşcani este situat în partea de Nord – Vest a Republicii Moldova. La Nord raionul se învecinează cu raionul Edineţ, la Est cu raionul Drochia şi municipiul Bălţi, la Sud cu raionul Glodeni, la Vest – cu România.

Teritoriul raionului are o suprafaţă de 936,03 km2 şi este reliefat  prin dealuri şi cîmpii.

Altitudinile reliefului variază între 280 m (Pociumbeni) şi 115 m (Corlăteni).

Clima raionului este temperat – continentală, influenţată de masele de aer atlantice din Vest, mediteraniene Sud – Vest şi continental – excesive din Nord – Est.

Temperatura medie anuală a aerului constituie 8,6 – 10,3 °C.

Cantitatea anuală de precipitaţii constituie circa 618 mm/m2.

Apele raionului fac parte din bazinul Mării Negre. Pe teritoriul raionului curge rîul Prut, rîuleţele Reut, Cihur, Copăceanca, Racoveţ, Pamerniţa, Camencuţa. În lunca rîului Prut în 1978 a fost finalizată construcţia şi dată în exploatare staţia hidro – electrică „Costeşti – Stînca” cu capacitatea de 32 MGV. În afară de aceasta raionul dispune de terenuri subacvatice, care constituie 4007,58 ha, inclusiv: iazuri – 3784,81 ha, rîuri şi lacuri – 222,77 ha.

Pădurile raionului ocupă o suprafaţă de 4,5 mii ha. Ele sînt predominate de speciile de stejar, arţar, fag, ulm, carpen.

Fauna raionului este reprezentată prin diferite specii. Pădurile sînt populate de mistreţi, bursuci, căprioare, diferite păsări şi rozătoare. Fauna acvatică este reprezentată prin specii de somn, crap, plătică, caras, molitru, şaran, ştiucă ş.a.

Principala bogăţie naturală este solul, reprezentat prin diferite tipuri de ciornoziom. Alte resurse naturale, care se găsesc pe teritoriul raionului sînt materialele de construcţii: calcar, argilă, prundiş. (Druţă, Corlăteni, Branişte, Păscăuţi, Duruitoarea Veche, Horodişte, Şaptebani, Rîşcani).

 

1.1 Organizarea administrativ – teritorială a raionului.

Organizarea administrativ – teritorială a raionului este efectuată în baza Legii Republicii Moldova nr. 764-XV din 27.12.2001 „Privind organizarea administrativ – teritorială a Republicii Moldova”, Legii Republicii Moldova nr. 436 din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, avînd ca sarcină satisfacerea intereselor generale ale locuitorilor din unităţile administrativ – teritoriale.

Toate unităţile administrativ – teritoriale au statut juridic, dispun de patrimoniu, au dreptul de a soluţiona şi a gestiona, în cadrul legii, în numele propriu şi în interesele populaţiei locale.

Administrarea publică în unităţile administrativ – teritoriale se bazează  pe principiile autonomiei locale, ale descentralizării serviciilor publice, ale  eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi ale consultării cetăţenilor în problemele locale şi de interes deosebit. Autonomia priveşte, de asemenea, organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale.

Autorităţile administraţiei publice locale beneficiază de autonomie financiară în condiţiile legii, au dreptul la iniţiativă cît priveşte administrarea treburilor publice locale, exercitîndu-şi, autoritatea în limitile teritoriului administrat.

Autorităţile administraţiei publice, prin care se exercită autonomia locală în sate  (comune), oraşe sînt consiliile locale, ca autorităţi deliberative şi primarii, ca autorităţi executive. Consiliile locale şi primarii funcţionează ca autorităţi administrative autonome şi rezolvă treburile publice din sate (comune), oraşe în condiţiile legii.

Raporturile dintre autorităţile publice de nivelul al doilea şi cele de nivelul unu, au la bază principiile autonomiei, legalităţii, transparenţei şi colaborării în rezolvarea problemelor comune.

Consiliile raional, săteşti, comunale şi orăşeneşti sînt reprezentate de consilieri aleşi în condiţiile Codului Electoral. Satele (comunele) şi oraşele au cîte un primar şi un viceprimar, aleşi în condiţiile legii.

 

2.  Populaţia

Criza socială din anii 90 ai secolului XIX a fost mai profundă şi mai acută decît cea economică. Ea a fost determinată de începutul reformelor economice şi sociale.

În urma concedierii forţei de muncă din ramurile economiei raionului, majorării inflaţiei băneşti şi diminuării alocaţiilor de la Stat pentru necesităţile sociale s-au micşorat nu numai sursele de venit ale populaţiei, capacităţile lor de cumpărare, dar şi posibilităţile de-a susţune ajutor social de la stat.

Înrăutăţirea condiţiilor şi a calităţii de viaţă a cetăţenilor a provocat schimbări în demografia circulaţiei populaţiei. Se observă scăderea natalităţii şi vitalităţii, creşterea mortalităţii populaţiei. La 01.01.2018 populaţia constituia 67.5 mii oameni. 

 • Ponderea populației rurale constituia 72,2% și urbane - 22,8%.


3.  Forţa de muncă

Ocuparea forţei de muncă este una dintre principalele probleme, ce persistă în raion. Procesul de tranziţie la economia de piaţă a amplificat şi aprofundat incorenţa între cererea şi oferta forţei de muncă în ansamblu. Promovarea şi realizarea politicii de stat în domeniul dat se efectuiază în baza Strategiei ocupării forţei de muncă în Republica Moldova şi a legii privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, realizarea prevederilor cărora contribuie la ameliorarea situaţiei pe piaţa muncii, prevenirea şomajului şi sporirea gradului de ocupare a forţei de muncă.

La 85% de persoane înregistrate în anul 2017 s-a acordat servicii de mediere a muncii şi de protecţie socială. La formarea profesională au fost înmatriculate 64 persoane, din ei au fost angajaţi – 33. De ajutor de şomaj beneficiază 78 persoane, s-au cheltuit surse băneşti – 952,86 mii lei. 66 persoane au fost antrenate la lucrări publice remunerate.

 

4. Locuinţe

Fondul locativ constiutie totalitatea încăperilor locative, indiferent de forma de proprietate, inclusiv case de locuit, case specializate (cămine, case speciale pentru bătrîni singuratici şi altele), apartamente şi alte încăperi locative. În posesiune şi folosinţă a cetăţenilor raionului se află 27812 case de locuit individuale, 2165 apartamente.

 

 

 

4.1    Funcţionarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare.

Asigurarea populaţiei cu apă potabilă calitativă şi  funcţionarea  sistemelor de curăţire şi evacuare a apelor reziduale sînt factori importanţi ce influenţează asupra sănătăţii populaţiei. În ultimii 10 ani în raion s-a observat degradarea sectorului de aprovizionare cu apă şi canalizare. Ca urmare cetăţenii întrebuinţează apă potabilă, care nu corespunde pedeplin normelor sanitare.

În anii 1970-1990 în 42 de localităţi au fost construite apeducte, care astăzi necesită reparaţii curente şi capitale. Din 170 sonde arteziene existente funcţionează 55.  Beneficiază de sonde arteziene 47 localităţi din cele 55. Nu funcţionează sistemele de canalizare din localităţile rurale.

În perioada 2003-2005 s-au reconstruit apeducte în satele Horodişte, Pociumbăuţi, Nihoreni, Hiliuţi, Sturzeni, Duruitoarea Nouă, Răcăria. 

În perioada 2010-2018 s-au îndeplinit lucrări de construcție și canalizare la Costești, Duruitoarea Veche, Proscureni, Petrușani, Mălăiești, Gălășeni, Șaptebani, Hiliuți, Pîrjota, Pociumbeni, Pociumbăuți, Borosenii Noi, Vasileuți, Răcăria, Malinovscoe, Recea, Corlăteni, Singureni, Mihăileni, Sturzeni, Alexandrești, Braniște, Nihoreni.

S-au construit Stații de Iepurare a apelor riziduale în următoarele localități: Costești, Șaptebani, Varatic, Nihoreni, Aluniș.

Prin Fondul de Eficiență Energetică au fost implementate proiecte la următoarele obiecte: Rîșcani - grădinița nr. 10, LT. D. Cantemir, gimn. Gh. Rîșcanu,  Spitalul raional Rîșcani, Nihoreni - LT C. Popovici, Mihăileni- liceu, Aluniș - gimnaziu, Gălășeni- gimnaziu, CS Costești, Corlăteni - Casa de Cultură, LT din Corlăteni, Iluminarea Stradală, centrul Renaștere.

Au fost implementate sisteme termice pe baza de biomasă în satele Aluniș, Borosenii Noi, Duruitoarea Nouă , Gălășeni, Mihăileni, Șaptebani și Știubieni.

4.2 Asigurarea populaţiei cu gaze naturale.

Gazificarea localităţilor raionului este una din cele mai prioritare sarcini ale autorităţilor publice locale. Aceasta activitate se desfăşoară în conformitate cu Programul naţional de gazificare al Republicii Moldova. Datorită eforturilor depuse gazificarea localităţilor raionului Rîşcani a început cu construcţia gazoductului de presiune înaltă Drochia – Rîşcani, lungimea totală de 14,5 km.

Pînă la 01.01.2014 au fost construite gazoducte – braşament spre 33 localităţi: Zăicani, Pîrjota, Moşeni, Alexandreşti, Cucuieţii Noi, Cucuieţii Vechi, Sturzeni, Corlăteni, Grinăuţi, Singureni, Cebanovca, Balanul Nou, Rămăzani, Mihăileni, Nihoreni, Malinovscoe, Lupăria, Costeşi şi altele. În perioada anilor 2003-2012 au fost construite 80 km de gazoducte pentru 33 localităţi.

 

 

 

4.3 Reţeaua de drumuri, spaţii verzi.

Reţeaua de drumuri prezintă un component important a infrastructurii, necesară pentru dezvoltarea social – economică a raionului. Lungimea totală a reţelilor de drumuri constituie 1093,7 km, inclusiv: drumuri asfaltate – 106,7 km, drumuri petruite – 486 km, drumuri de ţară – 501 km.

 Ponderea drumurilor acoperite cu îmbrăcăminte rigidă aflate în gestiunea SA „Drumuri Rîşcani” constituie: drumuri naţionale – 108 km, drumuri locale – 168  km.

Suprafaţa parcurilor din localităţile raionului constituie – 35 ha.

 

 

 

5.  Învăţămîntul

 

Dezvoltarea sistemului economic are impact asupra soluționării problemelor din domeniul social. Structura sistemului de învățământ din raion constă din 78 instituții, inclusiv:

 • preşcolare 43:  dintre acestea Centre Comunitare – 2, creșe-grădinițe – 20, grădinițe  – 21
 • şcoli primare – 1
 • gimnazii – 23
 • licee – 9.
 • instituţii complementare-2: Centrul de Creaţie al Copiilor Rîşcani şi Şcoala de Sport Rîşcani.
 • Instituţii cu instruire în limba română - 23, în limba rusă –  8,  2 instituţii dispun de clase cu predarea în limba română şi rusă.
 • Localităţi în care nu sunt instituţii de educaţie timpurie – 16, din ele în 5 localităţi nu sunt copii de vârstă preşcolară.

Numărul de copii înmatriculaţi în instituţii de educaţie timpurie la data de 10 ianuarie 2018a constituit – 2480 copii în 107 grupe de copii. Dinamica contingentului de copii, ce frecventează grădiniţele, pe parcursul anului 2018 a diminuat neesenţial. Astfel, la finele anului 2018 sunt înregistraţi 2458 de copii ce frecventează instituţiile preşcolare din raion în 109 grupe pe vârste. Numărul de copii a scăzut cu 22 sau cu 0,88 la sută faţă de începutul anului 2018. Tendinţa micşorării numărului de copii înscrişi în instituţii de educaţie timpurie se păstrează pe parcursul mai multor ani. Cauza constituie scăderea natalităţii şi migraţia populaţiei, preponderent a celei tinere.

Rata copiilor înmatriculaţi în instituţiile preşcolare pe parcursul anului 2018,  constituie pentru: vârsta de 0-3 ani 20,7%, faţă de 19,04%  ;

 vârsta de 3-5 ani 78,13% faţă de 81,87%;

vârsta de 5-7 ani 93,5% faţă de 92,53% .

Evoluţia efectivului de elevi

Numărul de elevi la 01 septembrie  2018  -  5601. Dinamica efectivelor de elevi în raionul Rîşcani se caracterizează cu o descreştere esenţială a numărului de elevi. În anul 2018 numărul de elevi a scăzut cu 167  faţă de anul trecut,  în perioada  precedentă  (anii 2015, 2016) descreşterea constituia  cu 200 – 300 elevi. Elevii sunt instruiţi în 323 clase, din care sunt complete (25 şi m.m.elevi) 35 clase (11%); Media pe raion elevi / clasă  constituie 17,3; Numărul de elevi la 1 pedagog este de 5 elevi în gim. Ciubara și până la 17 elevi în gim. „G.Rîşcanu” Rîşcani, iar pe raion media e de 11elevi la un cadru didactic.

În vederea organizării eficiente a procesului educațional angajații direcției Învățământ, Tineret și Sport au reușit să realizeze diverse activități în care au fost încadrate cadrele didactice și manageriale din raion. Astfel au fost desfășurate 3 seminare pedagogice în probleme de caracter general;  40 de reuniuni metodice – raionale și 19 zonale pe discipline educaționale.  Serviciul asistență psihopedagogică a realizat 3 activități raionale; directorii şi directorii adjuncţi au fost convocați în 6 ședinţe de lucru cu participarea conducerii raionului și ai ministerului. Cadrele didactice și manageriale tinere au fost antrenați de 2 ori în instruiri locale în cadrul Şcolii tânărului  pedagog și a tânărului manager.

De asemenea au fost realizate 20 de activităţi extracurriculare (festivaluri, concursuri) raionale cu participarea elevilor din toate instituțiile. Serviciul tineret și sport a reușit să desfășoare  14 competiții sportive și 7 manifestări cu tinerii din raion.

În scopul stimulării elevilor cu aptitudini intelectuale şi a talentelor deosebite pentru un anumit domeniu de studiu au fost desfăşurate olimpiadele raionale la 18 discipline de studiu.

În cadrul olimpiadelor au participat  775 de elevi comparativ cu 824 în  anul precedent.

La olimpiadele raionale au fost premiaţi 275 de elevi. În cadrul olimpiadelor  republicane elevii din raion au obţinut 5 locuri premiante la disciplinele: limba ucraineană, limba franceză, geografie.

Pentru performanţele obţinute în cadrul olimpiadelor şi concursurilor republicane Consiliul Raional a acordat premii elevilor și profesorilor - animatori, la nivel de DÎTS s-au utilizat surse financiare în sumă de 100 000 lei pentru organizarea olimpiadelor și premierea elevilor clasati pe locurile I-III la nivel de raion și republică.

Pe parcursul anului 2018 în instituţii de educaţie timpurie s-au alimentat 100%  copii. Mijloacele financiare au fost alocate din bugetul statului şi din contul părinţilor. Media per zi pentru un copil a constituit 26,25 lei, mai mult cu 7,74 lei decât în anul 2017. Din ele 17,50 lei din contul bugetului şi 8,75  lei din contul părinţilor. În majoritatea instituţiilor meniul pe parcursul anului a fost destul de variat.

Și în instituțiile de învățământ preuniversitar a fost organizată alimentația elevilor. Astfel 2927 elevi, sau 51,3 % din numărul total din clasele I-XII au beneficiat de dejunuri calde. Dintre ei 100 % din clasele I – IV, 18,29  % din clasele V- IX, 13,47   % din  clasele X-XII.

Alimentarea elevilor din clasele a V-IX-a din familii defavorizate este asigurată în 9 instituţii, 187 (42%) elevi din familii socialmente-vulnerabile se alimentează gratuit.  În 7 instituţii (gimn. Răcăria, gimn. Borosenii Noi, gimn. Petruşeni, gimn. Vasileuţi, gimn. Branişte, LT “L. Damian”) este organizată alimentarea tuturor elevilor doritori din clasele gimnaziale şi liceale din contul părinţilor, sponsorilor şi cu ajutorul APL. În unele instituţii (LT “D. Cantemir” Rîşcani, gimn. Rîşcani, LT “S. Lucaci” Costeşti, LT Recea, Nihoreni) elevii își mai pot procura  produse alimentare și din bufet.

Alimentaţia

     Pe parcursul anului 2018 în instituţii de educaţie timpurie s-au alimentat 100%  copii. Mijloacele financiare au fost alocate din bugetul statului şi din contul părinţilor. Media per zi pentru un copil a constituit 26,25 lei, mai mult cu 7,74 lei decât în anul 2017. Din ele 17,50 lei din contul bugetului şi 8,75  lei din contul părinţilor. În majoritatea instituţiilor meniul pe parcursul anului a fost destul de variat.

Și în instituțiile de învățământ preuniversitar a fost organizată alimentația elevilor. Astfel 2927 elevi, sau 51,3 % din numărul total din clasele I-XII au beneficiat de dejunuri calde. Dintre ei 100 % din clasele I – IV, 18,29  % din clasele V- IX, 13,47   % din  clasele X-XII.

Alimentarea elevilor din clasele a V-IX-a din familii defavorizate este asigurată în 9 instituţii, 187 (42%) elevi din familii socialmente-vulnerabile se alimentează gratuit.  În 7 instituţii (gimn. Răcăria, gimn. Borosenii Noi, gimn. Petruşeni, gimn. Vasileuţi, gimn. Branişte, LT “L. Damian”) este organizată alimentarea tuturor elevilor doritori din clasele gimnaziale şi liceale din contul părinţilor, sponsorilor şi cu ajutorul APL. În unele instituţii (LT “D. Cantemir” Rîşcani, gimn. Rîşcani, LT “S. Lucaci” Costeşti, LT Recea, Nihoreni) elevii își mai pot procura  produse alimentare și din bufet.

Transportarea elevilor

Este organizat transportul a 765 elevi,  respectiv – 300 din clasele a I - IV-a , clasele a  V – IX-a – 398 de elevi și 67 de elevi din clasele de liceu. Suplimentar sunt transportați 40 de copii la grădinițe (Duruitoarea Veche, Slobozia-Recea, Dumeni, Mihăilenii Noi). Elevii sunt transportați din 29 de localități în 16 instituții de învățământ. Transportarea elevilor se realizează cu 17 (+2 APL) autobuze, toate fiind special destinate pentru transportarea elevilor. 

6.  Ocrotirea sănătăţii

Pe parcursul anului 2018 la Asistenţa Medicală Specializată de Ambulator s-au înregistrat  99820 vizite, inclusiv  cu scop profilactic - 30762 vizite, şi pe motive de boală - 69058 vizite. Pe parcursul anului 2018 la Asistenţa Medicală Spitalicească s-au adresat după asistenţă medicală 11454 de persoane (sau cu 761 mai mult faţă de anul 2017 – 10693), inclusiv 10866 de persoane asigurate sau 95%.

Pentru perioada de gestiune a anului 2018 IMSP „Spitalul raional Rîşcani” a realizat următoarele acțiuni:

S-au procurat dispozitive medicale în sumă de 224773,18 lei: aspirator chirurgical, defibrilator extern semiautomat, electrocardiograf cu 6 canale, coagulometru semiautomat, analizator biochimic automat, frigider şi congelator pentru cabinetul de transfuzie a sângelui .

A fost îmbunătăţită infrastructura, au fost efectuate lucrări de plombare a gropilor şi reparaţia  drumurilor de acces în sumă de 183200,08 lei, s-au efectuat lucrări de montare a tabloului de evidenţă a energiei electrice în sumă de 29840,78 lei.

În perioada anului 2018 în incinta IMSP „Spitalul raional Rîşcani” au fost efectuate reparaţii curente în secţiile instituţiei conform necesităţilor.

La fel în raion activează 9 centre de sănătate și 35 de oficii al medicilor de familie și un centru stomatologic. În anul 2018 au fost procurate utilaje medicale în sumă de 184,7 mii lei și valorificate 743 432 lei în reparația centrelor și oficiilor de sănătate din raion.

În anul 2018 consiliul raional a contribuit la reparația capitală și utilarea încăperilor pentru amplasarea IM Centru Stomatologic aproximativ cu 1 mln lei. Întru susținerea tinerilor specialiști în medicină, s-au procurat două apartamente în sumă de 500 de mii lei. De asemenea 2019 se preconizează să renovarea unui bloc de locuințe sociale pentru alți tineri specialiști.

 

În anul precedent, conform planului de acțiuni, în vederea respectării prevederilor legislaţiei ecologice în vigoare, Inspecţia pentru Protecția Mediului, în comun cu angajații consiliului raional și a altor servicii au întreprins circa 61 raiduri de control privind salubrizarea localităţilor,65 raiduri de control pentru stabilirea şi contracararea cazurilor de braconaj şi tăierilor ilicite.

        Cele mai amenajate localităţi și în care s-au desfăşurat activ acţiuni de salubrizare şi amenajare sunt: primăriile Corlăteni, Grinăuti, Văratic. Localităţile mai puţin amenajate : primăriile  Duruitoarea Noua, Hiliuți, Vasileuti.

În cadrul Zilei Naționale ,,Un arbore pentru dăinuirea noastră” în conformitate cu Indicația nr.1022 din 13.09.2018 emise de șeful adjunct al Inspectoratului pentru Protecția Mediului  pentru primăriile din raionul Rîșcani, în lunile octombrie-noiembrie  au fost plantați în localitățile din raionul Rîșcani circa 2050 de puieți de arbori.

 

7.  Protecţia socială a populaţiei

Asigurarea socială a populaţiei constituie prioritatea de bază şi elementul -  cheie al politicii sociale a statului.

Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei au realizat:

Audienţa cetăţenilor în diferite probleme  -1702

Solicitări  -  65 , Petiţii -91, Citaţii -169, 

Angajații au organizat și au participat la 31 de instruiri, mese rotunde, traininguri, seminare , conferinţe organizate de Minister și  ONG.

Pentru perioada anului 2018

- Serviciul Sprijin  pentru Familii cu copii a acordat ajutor bănesc pentru 161 de copii în situaţii de risc în sumă totală de 555 205 lei

Serviciul Suport monetar adresat familiilor persoanelor defavorizate a acordat ajutor bănesc la 80 persoane în suma 266 mii 140 lei

S-au acordat îndemnizații pentru copiii care primesc servicii de tutelă curatelă, Casa de Copii de tip Familie, și în servciile asistență parentală profesionistă și adopție pentru 155 copii suma de 1 295 760 lei

-Ajutor social   - 8452 beneficiari , în sumă  de  5 841 562 lei ;

- Perioada rece - 17220 beneficiari ,  în sumă de 5 743 150 lei

-Compensaţia pentru transport – 2 741de beneficiari, (împreună cu însoţitori pentru gr I, Copii invalizi până la 18 ani) -1 122 889 lei.

Pe parcursul anului 2018 în Centrul Multifuncţional „Renaştere” au fost plasate

449 de persoane, dintre care: 188- persoane în etate; 51- invalizi; 46– copii; 18- mame; 10- copii de la Serviciul la zi pentru perioada mai-decembrie (cu frecventarea Centrului luni-miercuri-vineri).

 

 

8.  Cultura şi sportul

În decursul  anului 2018, s-au organizat  și  desfășurat  cu  succes  73  activități culturale. Din acestea  de nivel  local – 52;

  național – 12;    internaționale – 6

      Ținem  să  menționăm  doar câteva  din ele:

           Festivalul  Covorului Național  desfășurat  în satul   Mihăileni; 

           ,,Un  popas pescăresc  la  margine  de sat”,  satul  Pîrjota;

           Festivalul tradițiilor și obiceiurilor de iarnă ,,Sfântă-i datina străbuna”  or. Rîșcani;

           Festivalul ,,La  vârsta  împlinirilor ”, Șaptebani;

           Festivalul-concurs ,,Anii  tinereții  mele”, Rîșcani ș.a. 

           În cadrul  acestor  festivaluri  au  participat  colective  atât  din raion,  cât  și  din  raioanele  vecine.

         Colectivele  artistice  din  raionul  Rîșcani  au dus  imaginea  culturii  raionului   peste  hotarele  țării: Belorusia,  România,  Polonia , Macedonia.

      Rețeaua  bibliotecilor  publice a  raionului Rîșcani în anul 2018 a deservit 10126 de utilizatori; dintre care copii – 7362.  

   Fondul  de  carte  al colecțiilor  numără  313556  de  unități  materiale  din care în  limbă română153817.

   Achizițiile   de  carte  constituie   suma  de  97877  lei.

   Servicii moderne de bibliotecă au continuat să fie implementate și  în  anul 2018: 30 de biblioteci din rețeaua Novateca  au  implementat 145 servicii moderne în diferite domenii: Tehnologii informaționale; sănătate, agricultură, educație, etc. Bibliotecile raionului au fost incluse  în 3 proiecte: FamilyL@B, NOVATECA  și replicarea  serviciilor  moderne  de bibliotecă   care  au adus  un beneficiu  de 129 mii lei  în  bugetul  raionului.

    Muzeul istorico-etnografic  or.Rîșcani . O activitate de amploare  s-a desfășurat  la  amenajarea  teritoriului  muzeului  la care a  fost alocată  suma de  60 mii lei .

      În  gestiunea  şi  finanţarea Secţiei Raionale Cultură  se află  instituţiile de învățământ  artistic  cu  un  potențial  de  51 pedagogi  și  441 elevi.

 

 

 

 

9.  Constituirea structurilor economiei de piaţă

În conformitate cu Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova pe anii 2016-2018 , eforturile depuse în scopul susţinerii micului bussines au fost orientate spre realizarea măsurilor de stimulare a activităţii antreprenoriale a populaţiei, liberalizarea economiei, dezvoltarea multiaspectuală a sectorului privat.

Reforma sistemului reglementării de stat a activităţii antreprenoriale substanţial a diminuat gradul de dependenţă a înterprinderilor, de dirijare administrativă a activităţii antreprenorilae, cît şi a cheltuielilor suportate de întreprinderi pentru obţinerea licenţilor, permisiunilor, precum şi spre reducerea cheltuielilor ce ţin de controlul activităţii lor.

Activitatea economică a întreprinderilor mici şi mijlocii se manifestă prin crearea noilor locuri de muncă, săturarea pieţei cu mărfuri, a serviciilor şi reducerea sărăciei.

Industria raionului pe tot parcursul anilor 90 s-a aflat într-o criză profundă, în urma căreia volumul producţiei industriale s-a redus. Actualmente industria raionului activează în domeniile: prelucrării şi conservării fructelor şi legumelor, fabricării uleiului vegetal, fabricării produselor lactate şi de morărit, fabricării produselor de panificaţie şi articolelor de îmbrăcăminte, producerea cărămizei, tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei.

Sectorului antreprenoriatului şi micului business îi revin 93% din numărul total al întreprinderilor. În sfera de activitate a micului business sînt angajaţi circa 83% din salariaţi, iar cifra de afaceri a întreprinderilor mici şi mijlocii constituie peste 64% din suma totală constituie  81% din suma încasărilor în bugetul consolidat.

Potenţialul economic al raionului e de circa 470-500 mln. lei. Ponderea ramurii agricole constituie 70%, a industriei – 8%.

 

10.  Agricultura

Un segment important în economia raionului este sectorul agrar. Pe perioada anului 2018 conducerea raionului, secţia agricultură și alimentație, în comun cu serviciile desconcentrate de specialitate şi în strânsă colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale şi-a îndreptat  activitatea  spre dezvoltarea, în continuare, a complexului agroindustrial raional, obținerea unei producţii competitive. Întru executarea prevederilor Planului de acțiuni, funcționarii secţiei au prestat servicii de informare a agenţilor economici privind aprovizionarea cu mijloace fixe şi circulante, servicii de consultanţă în domeniul tehnologiilor de cultivare a culturilor agricole anuale, plantațiilor multianuale, de creştere și întreținere a animalelor. În anul 2018 la modernizarea parcului de tehnică și tractoare au fost acumulate investiții de 24,4 mln. lei.

Volumul global al producţiei agricole în toate categoriile de gospodării în preţuri curente a constituit estimativ 923 mln.lei.

        Pe parcursul anului de către Secția Agricultură au fost organizate 4 ședințe: cu producătorii agricoli din raion, cu producătorii și procesatorii de legume, deținătorii fermelor de bovine cu deținătorii bazinelor acvatice

     Au fost organizate și desfășurate 12 seminare tematice în domeniul fitotehniei:

Cultivarea pomiculturii;  Creșterea legumelor în teren deschis; Metodele conservative de prelucrare a solului No-till, Mini-Till;  Hibrizi și tehnologii noi pentru cultivarea porumbului și florii soarelui.   

Agenții economici din raion au participat la o emisiune televizată AGRO-TV «Pregătirea terenului către semănatul culturilor de primăvară în condițiile anului 2018 în gospodăriile agricole ale r.Rîșcani»:

Au fost organizate și desfășurate 10 seminare tematice în domeniul zootehniei:      Apicultură; Ameliorarea și reproducția ovinelor și caprinelor; Întreținerea și alimentația taurinelor.

         În ramura fitotehniei s-au obținut următoarele rezultate: S-au recoltat cereale de I grupă, leguminoase şi rapiţă, de pe o suprafaţă de 17 314 ha inclusiv:

               - Spicoase 13 417 ha;         - Rapiță 3167 ha;      - Mazăre boabe 730 ha.

         În raion de pe suprafaţa de 10998 ha de grâu s-au produs 46308 tone, productivitatea medie fiind 3,68 t/ha. Orz de toamnă și primăvară, de pe suprafața de 2419 ha s-au produs 6773 tone, productivitatea medie 2,8 t/ha. Rapiță - de pe suprafața de 3167 ha, s-au produs 7692 tone, productivitatea medie 2,4 t/ha.Mazăre boabe - de pe suprafața de 730 ha, s-au produs 847 tone, productivitatea medie 1,16 t/ha.

Raionul dispune de 1 765 de hectare de plantații multianuale prelucrate de agenții economici cu terenul consolidat, inclusiv: 1 417 hectare sămânțoase și 255 hectare sâmburoase, 84 hectare plantații nucifere și 9 hectare  arbuști fructiferi. Din suprafața totală prelucrată de 1765 ha, 1316 sunt pe rod, 449 ha livezi tinere. 

Pe parcursul anului 2018 au fost înființate plantații perene pe o suprafață de 119 ha, din care (34 ha sâmburoase, 57 ha sămânțoase, 8 ha nucifere, 20 ha cătina albă) și 3 ha de bacifere. Conform datelor statistice de pe un hectar plantații sămânțoase s-au recoltat câte 12,4 tone de producție, iar de pe un hectar de plantații sâmburoase câte 3,7 tone. Producătorii din raion dispun de 6 frigidere pentru răcirea și păstrarea temporară a fructelor cu o capacitate totală de circa 5000  tone. În anul curent a fost dat în exploatare un frigider modern la SRL Denivit Trans, în or.Rîșcani, cu o capacitate de 600 tone.

          La recoltarea culturilor târzii:n raion de pe suprafaţa de 13425 ha de floarea soarelui s-au produs 33831 tone, productivitatea medie fiind de 2,52 t/ha.Soia - de pe suprafața de 3630 ha, s-au produs 8471 tone, productivitatea medie 2,34 t/ha. Porumb marfă - de pe suprafața de 10543 ha s-au produs 76699 tone, productivitatea medie - 6,4 t/ha. Sfecla de zahăr - de pe suprafața de 2190 ha s-au obținut 80811 tone, productivitatea medie - 37,0 t/ha. Sorg pentru boabe - de pe suprafața de 131 ha s-au produs 835 tone, productivitatea medie - 6,3 t/ha.

În anul acesta legumele au ocupat o suprafaţă de numai 64,5 de hectare în sectorul consolidat, s-au produs 1380 tone de legume cu productivitatea medie la 21,7 t/ha. Marea majoritate a gospodăriilor cresc legume doar pentru satisfacerea necesităților colectivelor sale de muncă.

Un suport deosebit din partea statului în direcția susținerii sectorului agrar în măsura posibilităților este subvenționarea investițiilor în agricultură. În perioada anului 2018 pe raionul Rîșcani au fost recepționate 279 de dosare cu suma solicitată de 31 mln. 131 mii lei. Din care dosare autorizate - 155 , cu suma autorizată de 19 mil. 951 mii lei.

Sectorul zootehnic activează cu următorul efectiv de animale:

 • Bovine total – 8301 capete, inclusiv vaci – 5102 capete,
 • Porcine total – 8418 capete, inclusiv scroafe – 821 capete,
 • Ovine și caprine total – 14843 capete, inclusiv ovine – 11672 capete,
 • Cabaline – 1130 capete,
 • Păsări – 305798 capete.

   Inclusiv efectivul de animale în sectorul asociat:

 • Bovine total – 581 capete, inclusiv vaci – 243 capete,
 • Porcine total – 8418 capete, inclusiv scroafe – 56 capete,
 • Ovine și caprine total – 136 capete, inclusiv oi fătătoare – 88 capete,
 • Cabaline total – 11 capete,
 • Păsări total – 117399 capete.

Conform datelor statistice la fermele din sectorul asociat la 01.01.2019 s-a produs:

Lapte – 883 tone, producția medie pe o vacă – 3 694 litri.

Carne – 236 tone, sporul mediul zilnic la bovine - 711gr.

Ouă –     23 mln. 472 mii bucăți, producția medie pe o găină ouătoare - 315 bucăți

Industria

În sectorul industrial al raionului activează 42 de  întreprinderi industriale care au înregistrat cifra de afaceri pentru anul 2018 de 377,7 mln lei, care a crescut cu 15,5% față de anul precedent. Volumul producției industriale în prețuri curente în anul 2018 a constituit 289,4 mln lei și a marcat o creștere de 9,7 % comparativ cu anul 2017.

Producția de lactate, brânzeturi și cașcaval a înregistrat o creștere de 10,9% comparativ cu anul precedent. Producerea de pietriș și prundiș a crescut cu 8,6%. Seminificativ s-a majorat producția ambalajelor de lemn și altor produse din lemn cu 14,7% .Sectorul industrial al economiei raionului este determinat preponderent de activitatea întreprinderilor din industria prelucrătoare, cărora în anul 2018 le-a revenit 82,3 la sută din volumul total al producției. În pofida problemelor cu care s-a confruntat industria, întreprinderile în domeniu au avut un regim stabil de funcționare, au fost păstrate locurile de muncă și au fost căutate noi piețe de desfacere a producției.

Este necesar de atras investiții întru susținerea și extinderea industriei în raion, acordând o deosebită atenție asigurării competitivității producției. Din cele relatate constatăm că raionul Rîșcani este caracterizat printr-un nivel scăzut de dezvoltare a industriei. Cauzele dezvoltării insuficiente în raion a industriei sunt similare celor din întreaga țară, însă ceea ce împiedică mai mult dezvoltarea  industriei din teritoriu ține de infrastructura industrială slab dezvoltată.

În structura serviciilor contra plată prestate populației ponderea cea mai mare revine serviciilor comunale și de telecomunicații, transporturilor de pasageri, serviciilor medicale și de sănătate.

Câștigul salarial mediu lunar al unui angajat  din economia raionului a constituit 4784,3 lei în creștere cu 15,4% față de anul precedent. În industrie salariul mediu a alcătuit 5779,3 lei și a crescut cu 19,0% în agricultură 4749,2 lei în creștere cu 29,3%, învățământ  4466,1 lei, majorat cu 10,7%  față de anul precedent.  În administrarea publică și apărare, asigurări sociale obligatorii  salariul mediu a constituit 4909,4 lei, creștere cu 1,9%, în alte sfere a economiei salariul mediu a constituit 4714,3 lei și a crescut cu 14,3%.

La evidență la Agenția pentru ocuparea forței de muncă pe raionul Rîșcani s-au aflat în căutarea unui loc de muncă 1467 de persoane. Au beneficiat de ajutor de șomaj 50 de persoane, marimea ajutorului de șomaj a constituit 484 mii lei fiind un indicator ca și în anul 2017.Pe parcursul anului 2018 agenția, la inițiativa noastră,  a organizat târgul locurilor de muncă la care au participat 36 agenți economici și au fost prezentate 387 de locuri de muncă vacante. În rezultatul târgurilor a fost angajate în câmpul muncii 70 de persoane.

 


11. Transportul  şi serviciile poştale

Transportul auto reprezintă o  parte componentă  a infrastructurii, necesară pentru dezvoltarea economică şi socială. Transportul contribuie la dezvoltarea comerţului, facilitează accesul populaţiei raionului la locuri de muncă, educaţie, ocrotirea sănătăţii şi altor servicii.

Activitatea agenţilor economici, persoanelor fizice posesori de transport auto este orientată spre stabilizarea şi sporirea eficienţei activităţii economice, crearea şi reglementarea pieţei serviciilor de transport. In anul 2005 fluxul de pasageri transportaţi cu autobusele şi microbusele a constituit 151,4 mii pasageri.

In teritoriul raionului sînt autorizate şi activează 9 staţii de reparare şi deservire tehnica a mijloacelor de transport.

Telecomunicaţiile au un impact substanţial asupra ritmurilor şi calităţii creşterii economice, nivelului de trai al populaţiei. Filiala S.A. „Moldtelecom”  Rîşcani gestionează o reţea telefonica fixă de 19590 linii prin intermediul a 35 centrale telefonice.

În domeniul serviciilor poştale populaţia raionului este deservită de întreprinderea de stat „Poşta Moldovei", centrul de poştă Rîşcani, 36 oficii poştale  şi o agenţie în satul Singureni subordonată oficiului poştal Corlăteni.


12. Comerţul

În anii precedenţi în domeniul comerţului s-au înregistrat unele succese Volumul vînzărilor de mărfuri în întreprinderile de comerţ în anul 2016 a înregistrat o creştere de 390 mln. lei. La  dezvoltarea comerţului au influenţat considerabil un şir de factori ce  au condiţionat majorarea volumului total de mărfuri, precum şi îmbunătăţirea calitativă a structurii acestuia, inclusiv:

- creşterea ponderii veniturilor băneşti ale populaţiei, care a contribuit la sporirea capacităţii de cumpărare a mărfurilor;

- majorarea ratei dominante în formarea circuitului mărfurilor cu amănuntul   a   întreprinderilor private de comerţ.

Acţiunile derivate la punerea în aplicare a Programului Naţional de revigoare  a cooperaţiei de consum au contribuit la stoparea declinului, în care s-a aflat cooperaţia de consum în perioada după anii 90 ai secolului trecut, iar drept, urmare s-au conturat tendinţe de creştere economică în toate sferele de activitate cooperatistă.

La 01.01.2017 în teritoriul raionului activează  351 unităţi comerciale, întreprinderi individuale  1164, întreprinderi ale cooperaţiei de consum   2,     societăţi  cu răspundere limitată 451.

13. Finanțe publice


În anul 2018 în bugetul consolidat au fost acumulate  venituri în sumă de 269 mln. 586 mii lei şi constituie 97,6% faţă de prevederile anuale în sumă de 276 mln. 83 mii lei, sau cu 9 mln. 144 mii lei mai mult față de anul precedent.

   Partea de cheltuieli este executată la nivel de 89,3 la sută în sumă de 266 mln. 652 mii lei. Neutilizarea mijloacelor bugetare formează suma de 32 mln. 3 mii lei cu ponderea de 10,7 din cheltuielile prevăzute în sumă de 298 mln. 655 mii lei.

Pentru anul 2019 bugetul consolidat al raionului Rîșcanieste aprobat în sumă de 277 mln 562 mii lei

 

 

Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

https://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              https://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 2099
Vizitatori ieri: 194
Vizitatori azi: 286
Online: 8